Regulamin

Regulamin strony internetowej www.klaudiakwiecientrener.pl

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie  z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych, a także określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Klienta  ceny sprzedaży produktów, dostarczania Klientowi produktów, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.klaudiagympower.pl w zakładce Regulamin, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail podany podczas rejestracji konta .

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy. 

4. Serwis www.klaudiagympower.pl, dalej również jako Sklep, prowadzony jest przez Klaudię Kwiecień, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Kwiecień – trener personalny, z siedzibą w Krakowie (31-624), os. Piastów 21B, NIP: 5130282353,  REGON:  523708139 , dalej jako „Usługodawca”.

Słowniczek

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – Klient i/lub Kupujący będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;

Licencja – licencja niewyłączna, nieodpłatna udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Towarów.

Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Newsletter – otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach zmianach itp., które będę przesyłane Użytkownikowi jeśli wyrazi chęć ich otrzymywania.

Opinie – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające opinię Klienta, która jest subiektywna, o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania itp.;

Podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – regulamin strony www;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis – strona www.klaudiagympower.pl

Towar – przedmiot i/lub usługa znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Klienta;

Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod, płyta CD z muzyką, kurs online.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługodawca – Klaudia Kwiecień, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Kwiecień – trener personalny, z siedzibą w Krakowie (31-624)os. Piastów 21B, NIP: 5130282353, REGON:  523708139.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która posiada zarejestrowane konto na wyżej wskazanej stronie internetowej. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Usługi płatne – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, za które Klient/Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z cenami podanymi na ww. stronie Serwisu;

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Towary, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, dostarczania Kupującym produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów Towarów.

2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich

4. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie i Regulaminie dla danego typu Usługi.

5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, który jest przez niego używany. W przypadku zmiany adresu, każdorazowo Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o dokonaniu takiej zmiany poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Usługodawca nie zostanie poinformowany o zmianie adresu e-mail Użytkownika, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów

§ 3

Rejestracja i logowanie

1. W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło, a także zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sklepu (checkbox). Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.

2. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.

3. W celu wyrejestrowania ze Sklepu należy po zalogowaniu się na konto Klienta postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce „Moje konto”, „Wyrejestrowanie” albo wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@klaudiagympower.pl z adresu podanego przez Klienta w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie za pośrednictwem biura obsługi Klienta.

4. Rejestracja w Sklepie wymaga zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji, co w procesie rejestracji Klient potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”.

5. Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.

6. Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Sklepie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.

§ 4

Warunki realizacji zamówienia

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Przedmiotem sprzedaży są Towary fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

5. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

6. Klient może składać zamówienia na produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

7. W celu złożenia zamówienia na produkty Klient powinien:

 1. zalogować się na konto Klienta w Sklepie;
  1. wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  1. wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;
  1. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Usługodawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
  1. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
  1. potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
  1. opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostanie w ciągu siedmiu dni potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 8.

11. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą dotycząca zakupu Towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży produktu przez Usługodawcę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.

12. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej płatności lub, w przypadku płatności realizowanej przez podmiot realizujący płatności, po potwierdzeniu przez ten podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

13. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w ciągu siedmiu dni. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 5

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

a) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies z dostępem do Internetu,

b) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1366×768 lub wyższa.

2. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

3. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.

4. Pozostałe wspierane przeglądarki internetowe to:

a) Google Chrome w wersji 89.0.x bądź nowszej;

b) Mozilla Firefox w wersji 87.0 bądź nowszej;

c) Microsoft Edge w wersji 89.0.x bądź nowszej;

d) Safari w wersji 14.0.3 bądź nowszej;

e) Opera w wersji 75.0.x bądź nowszej.

§ 6

Sposoby płatności

1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu).

2. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym albo w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Usługodawcę, za pośrednictwem podmiotu realizującego płatności tj. za pomocą PayU, Blik oraz PayPal.

3. Aby dokonać płatności za dany produkt za pomocą usługi PayU należy:

a) na etapie podsumowania koszyka na stronie Sklepu wybrać płatność przez PayU;

b) po wybraniu opcji płatności PayU następuje przekierowanie na stronę, na której będzie można dokonać wyboru banku do transakcji;

c) po kliknięciu w ikonę wybranego banku, następuje przeniesienia na stronę logowania w serwisie logowania w serwisie internetowym lub mobilnym tejże instytucji;

d) po zalogowaniu się do konta Klienta, widoczny będzie wypełniony formularz, zawierający niezbędne dane, potrzebne do wykonania przelewu. Na tym etapie transakcji, nie można już dokonać żadnych korekt w formularzu. To eliminuje popełnienie błędu jak w przypadku przelewu tradycyjnego i manualnym uzupełnieniu danych;

e) zatwierdzamy płatność kodem weryfikacyjnym, który zostanie przesłany przez Bank Klienta. Po zrealizowaniu transakcji, Klient zostaje automatycznie wylogowany z konta bankowego i przeniesiony na stronę Sklepu.

4. Aby dokonać płatności za pomocą systemu PayPal należy:

a) założyć konto w serwisie PayPal oraz zasilić je środkami przy pomocy przelewu lub podpiąć do niego kartę płatniczą;

b) następnie w Sklepie wybrać opcję PayPal;

c) po przekierowaniu na stronę logowania PayPal konieczne będzie podanie danych konta i zatwierdzenie transakcji.

5. Aby dokonać płatności za pomocą Blik należy:

a) na stronie internetowej Sklepu wybrać płatność sposobem Blik;

b) wyświetlić kod BLIK w swojej aplikacji bankowej;

c) wpisać kod BLIK na stronie płatności w Sklepie;

d) potwierdzić transakcję PINem w aplikacji Banku.

6. Aby dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego należy:

a) zalogować się do bankowości internetowej banku Klienta;

b) wybrać w zakładce opcję – Nowy Przelew;

c) uzupełnić dane do przelewu, które dostępne są w  treści e-maila otrzymanego od Usługodawcy oraz wykonać przelew.   

§ 7

Dostawa zamówień

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do Paczkomatu Inpost.

2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia.

3. Na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Towar zamieszczana jest informacja o liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki zawierającej dany produkt.

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka Towarów o różnych terminach dostawy, nadanie przesyłki nastąpi w czasie określonym dla produktu z najdłuższym terminem dostawy. Czas dostawy zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5. Informacja, o której mowa w pkt 3 i 4, określa maksymalny czas dostarczenia zamówienia liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przesłania przedmiotu zamówienia do Klienta, wedle Jego wyboru, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Paczkomatu Inpost. W przypadku braku informacji o terminie nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia, zamówienie realizowane jest w terminie 48 godzin.

§ 8

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, chyba że umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pomocą materialnego nośnika.

2. Do umowy, na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego paragrafu stosuje sięwyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

3. Usługodawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

§ 8a

Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 8b

Reklamacja treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

2. Ponadto, aby treść cyfrowa lub usługa cyfrowa mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.

3. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba że strony postanowiły inaczej.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ichdostarczenia.

9. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego powyżej jeżeli brak ten podstępnie zataił.

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

11. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

12. Postanowienia §8, §8a oraz §8b stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9

Zasady reklamacji

1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Usługodawcą  a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad.

3. Reklamację (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres Klaudia Kwiecień – trener personalny, os. Piastów 21B, 31-624 Kraków.

4. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres: kontakt@klaudiagympower.pl. Usługodawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Serwisie adres Konsumenta.

5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.

6. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a wodniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępniłKonsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7. Wadą jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyższym zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

9. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.

10. Usługodawca  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

11. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata odchwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.

12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

13. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, będzie on mógł odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

14. Usługodawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której  został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla niego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca

15. Konsument udostępnia Usługodawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta Towar na swój koszt.

16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

17. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi nie będącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

19. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

20. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w § 9 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treścitej umowywynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10

Zasady gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

2. Warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

3. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

4. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.  

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinienpoinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.

4. Klient może, ale nie ma takiego obowiązku, wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać faksem albo pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie  w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest odbierze Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że nie został poinformowany przez Usługodawcę o prawie do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wybranego przez Użytkownika pakietu.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy, która dotyczy dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go, że wtakim przypadku Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

11. Postanowienia § 11 Regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12

Zamieszczanie Opinii w Serwisie

1. Usługodawca gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość zamieszczania w Serwisie Opinii.

2. Szczegółowe zasady oraz warunki zamieszczania przez Klientów zarejestrowanych w Serwisie Opinii w Serwisie uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie zamieszczania Opinii, dostępnym tutaj.

§ 13

Zwrot należności Klientom

1. Usługodawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 1. zwrotu produktu z zamówienia na skutek wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  1. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu;
  1. odstąpienia od umowy przez Usługodawcę w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.

2. Usługodawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Spółki, albo inny, podany przez Klienta, wedle Jego wyboru.

§ 14

Dane osobowe i prywatność

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klaudia Kwiecień, prowadząca działalność gospodarczą  pod nazwą Klaudia Kwiecień – trener personalny, z siedzibą w Krakowie (31-620) os. Piastów 21B, nr tel. 884 663 363, e-mail kontakt@klaudiagympower.pl.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu rejestracji konta w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

3. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do biura obsługi Klienta lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

4. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” oraz „Polityka plików cookie”.

§ 15

Newsletter

1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu, w zakładce „Twoje konto”, „Newsletter”.

2. Szczegółowe zasady oraz warunki otrzymywania Newslettera zostały uregulowane w odrębnym Regulaminie Newslettera, dostępnym tutaj.

§ 16

 Prawo własności i prawa autorskie

1. Wszelkie Materiały umieszczone i udostępnione w Serwisie, a także dostępne Usługi/Produkty w ramach Serwisu tj. forma, sposób przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz przysługują Usługodawcy.

2. Usługodawca na potrzeby korzystania przez Użytkowników z dostępnych Usług/Produktów udziela Użytkownikom nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niezbywalnej Licencji na korzystanie z Serwisu.

3. Licencja nie jest  ograniczona jedynie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników do jej tymczasowego używania w ramach trwania umowy o świadczenie usług poprzez jej trwałe zwielokrotnianie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością, która została określona w niniejszym Regulaminie.

4.Użytkownikowi nie przysługuje żadne inne prawo z zakresu własności intelektualnej niż to, które wynika bezpośrednio z treści Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie wywiązywania się z powyższego zobowiązania, będzie to skutkować możliwością naruszenia autorskich praw majątkowych Właściciela Serwisu oraz pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności prawnej za takie naruszenia.

§ 17

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Towaru jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

a) okoliczność niezależna od Usługodawcy (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);

b) potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w miesiącu kalendarzowym.

c) błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody pozostającej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Użytkownika, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Użytkownik obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

§18

Zmiana Regulaminu

1. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:

1) konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową;

2) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis;

3) wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

4) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Serwis;

5) poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;

6) zmiana danych Serwisu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;

7) potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.

2. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.

3. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

4. Zmiany dotyczące nowych Towarów  lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać  od daty ich ogłoszenia.

5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Klientowi powiadomienia o zmianie regulaminu.

6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.

7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. z obsługą konta, Klient zobowiązany jest do kontaktu z Usługodawcą  poprzez adres e-mail: kontakt@klaudiagympower.pl.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);

b) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem e-mail http://www.krakow.wiih.gov.pl .

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Załączniki:

1)        formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

____________,_____________

Data, miejsce

Kupujący:

_________________

_________________

_________________

Adresat:

Klaudia Kwiecień – trener personalny

os. Bohaterów Września 21B

31-624 Kraków

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są następujące Towary: _________________________________

Numer zamówienia: ___________________________________________,

Data zawarcia umowy: _________________________________________,

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr _________________________.

____________________

podpis