Regulamin zamieszczania opinii

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OPINII NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.klaudiakwiecientrener.pl

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zamieszczania opinii przez Użytkowników, którzy dokonali zakupu Towarów i/lub usług na stronie www.klaudiakwiecientrener.pl.

2. Wszelkie definicje i pojęcia użyte z dużej litery zostały zdefiniowane w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym tutaj.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej  klaudiakwiecientrener.pl. w zakładce Regulamin zamieszczania Opinii (dalej jako Regulamin), w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i  wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta.

4. Zamieszczanie opinii dotyczących Towarów i/lub usług oferowanych na ww. stronie internetowej (dalej: „Opinia” lub „Opinie”)  dostępne jest dla Klienta, będącego zarejestrowanym Użytkownikiem (posiadającym indywidualne konto), który zawarł umowę sprzedaży z Usługodawcą.

5. Wystawienie Opinii możliwe jest po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Opinii oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie dedykowanego checkboxa.

6. Opinie zamieszczane są przez Użytkownika pod wybranym przez niego pseudonimem (nick) lub jego imieniem i nazwiskiem. Pseudonim (nick) nie może być stworzony w takim sposób, że będzie naruszać prawa osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Usługodawca uzna, że wybrany przez Użytkownika pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.

7. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej i/lub w formie graficznej (poprzez przyznanie wybranej przez Użytkownika liczby gwiazdek). Na podstawie Opinii Użytkowników dany Towar i/lub usługa opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy Towarze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Użytkowników pod danym Towarem i/lub usługą.

8. Opinie  o Towarach i/lub usługach mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.

9. Użytkownik, który zamieszcza Opinie na powyższej Stronie internetowej zapewnia i  oświadcza, że Opinie:

a) powstały w wyniku jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);

b) są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

c) nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.

10. Użytkownika wyraża zgodę oraz potwierdza, że nie będzie wystawiać Opinii, które:

a) są fałszywe, nieścisłych i/lub mylące;

b) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowych, tajemnice przedsiębiorstwa;

c) zawierają dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail);

d) naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

e) dyskryminują, zniesławiają, oczerniają, są bezprawne, zastraszające lub szykanujące kogokolwiek (osobę lub podmiot);

f) nie odnoszą się w całości lub w części do opiniowanych Towarów i/lub usług;

g) są wystawione przez Użytkownika w ramach odpłatnej współpracy lub otrzymanie innego świadczenia;

h) zawierają szkodliwe oprogramowanie, programy lub pliki;

i) zawierają odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali.

11. W przypadku chęci usunięcia przez Użytkownika zamieszczonej przez niego na www. Stronie internetowej Opinii , należy zwrócić się  w tym celu do Usługodawcy kontaktując się poprzez adres e-mail: klaudiakwiecien.trener@gmail.com.

12. Użytkownik oświadcza, że z  chwilą zamieszczenia Opinii na Stronie Internetowej, udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez  Usługodawcę z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez  Usługodawcę);

d) kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.

13. Użytkownik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

14. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy  związanych z publikacją Opinii, Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami. Ponadto, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę związanych z publikacją Opinii przez danego Użytkownika.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Użytkowników na ww. Stronie Internetowej w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Strony Internetowej. W przypadku występowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem zamieszczania Opinii a Regulaminem Strony Internetowej pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu  zamieszczania Opinii.

17. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności oraz polityce Plików cookie, dostępnych tutaj.

18. Usługodawca może zmienić treść niniejszego Regulaminu zamieszczania Opinii wyłącznie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;

b) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Usługodawcy;

c) zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług,

d) ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;

f) konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;

19. Zmieniony Regulamin Opinii zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin  zamieszczania Opinii” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie oraz wydrukowanie. Usługodawca zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu zamieszczania Opinii, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Serwisie. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu Opinii poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu Opinii na podany przez nich adres e-mail.

20. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie się co do braku akceptacji zmienionego Regulaminu.

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09.02.2023r.