Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTER

www.klaudiakwiecientrener.pl

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę – Klaudię Kwiecień prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Kwiecień – trener personalny, z siedzibą w Krakowie (31-620) z siedzibą przy ul. Bohaterów Wrześna, nr 1A/B, gabinet 7 NIP: 5130282353, REGON 523708139 usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie  z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) tj., określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.klaudiakwiecientrener.pl w zakładce Regulamin Newslettera, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i  wydrukowanie przez każdą osobę zainteresowaną. Dodatkowo, Regulamin może zostać przesłany przez Usługodawcę w formacie pliku pdf., na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

4. W ramach usługi Newsletter Usługodawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.

5. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Usługodawcę oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, oraz innych informacji dotyczących Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących, w szczególności dotyczących opinii, promocji, nowości, czy też planowanych wydarzeń itp.

6. Każdy Newsletter  będzie zawierał:

a) informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,

b) wypełnione pole „Temat”  dotyczące treści danego Newslettera,

  • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

7. Aby skorzystać z usługi Newsletter, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania komputera albo innego urządzenia multimedialnego, które posiada dostęp do sieci Internet, dowolną przeglądarkę internetową oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Zamówienie usługi Newsletter  przez Użytkownika dokonuje się w następujący sposób:

a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.klaudiakwiecientrener.pl

b) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, który dedykowany jest zamówieniu usługi Newsletter;

c) zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej

(e-mail),

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w checkboxie dostępnym na stronie www.klaudiakwiecientrener.pl, w zakładce Newsletter;

e) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem), a następnie kliknięcie w dedykowany checkbox;

f) zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności będącej odnośnikiem (linkiem), a następnie kliknięcie w dedykowany checkbox;

g) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

9. Od momentu naciśnięcia (kliknięcia) na link potwierdzający rejestrację, adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

10. Jeżeli Użytkownik podczas rejestrowania się do usługi Newsletter poda dodatkowe dane osobowe (jest to sferze  dobrowolnego uznania przez Użytkownika), na których przetwarzanie wyrazi zgodę, informacje te posłużą do ustalania profilu Użytkownika i pozwolą na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

11. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Usługodawcy  np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudiakwiecien.trener@gmail.com lub pisemnie na adres: Klaudia Kwiecień – trener personalny,  os. Bohaterów Września 1A/B 31-620 Kraków. Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jednak posługiwanie się nim nie jest konieczne.

12. Użytkownik może również w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia  jakichkolwiek kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera poprzez wybranie przycisku tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

13. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest poprzez otrzymanie komunikatu potwierdzającego operację rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

14. Usługodawca jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.

15. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Usługodawcy lub innym osobom.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudiakwiecien.trener@gmail.com ;

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 884663363;

c) listownie na adres Klaudia Kwiecień – trener personalny, os. Bohaterów Września 1A/B 

31-620 Kraków;

d) zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację;

e) rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

17. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Usługodawcę.

18. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usługi Newslettera.

19. Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.

20. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

21. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

22. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Usługodawca korzysta przy wysyłce Newslettera.

23. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnej przyczyny, tj. w szczególności:

a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub innych organów władzy publicznej;

b) zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;

c) zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Regulaminie;

d) poprawy jakości obsługi Użytkowników.

24. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego Regulaminu).

25. Przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik może oświadczyć Usługodawcy, że go nie akceptuje. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu jest wówczas równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.

26. W przypadku, gdy takie oświadczenie nie zostanie złożone, a Użytkownik nie zrezygnuje również z usługi otrzymywania Newslettera przed wejściem, w życie zmienionego Regulaminu, Regulamin będzie dla niego wiążący.

27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2023r.

Załączniki:

  1. Wzór rezygnacji z otrzymywania Newslettera;